/ iStock/Getty Images
Работодателски сдружения отново се обърнаха към КЕВР по темата с цените на природния газ за ноември. В ново открито писмо, подписано от АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, асоциациите настояват за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. 

От АОБР изпратиха отворено писмо до КЕВР във връзка със съобщението на регулатора до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния газ от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) „на регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени“.

В писмото си от асоциациите настояват за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. поради следното:

„Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и сключени договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на „свободен пазар“ за природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на функциониране е тежко обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК. Нещо повече – същият е изрично посочен в чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, където е посочено, че: „чл. 31. При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…“, се казва в писмото. 

От бизнеса смятат, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК принцип. 

В тази връзка настояват категорично "КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за м. ноември 2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. Смятаме, че пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на КЕВР пише, че в 10:10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се съгласяват да направят доставката на "спестените" количества, е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление за утвърждаване на цени".

"Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите аргументи. Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик.
Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма да е в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката", пише още в писмото. "„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника: - „Газпром Експорт“; - Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“.

"Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от тях в по-малка част", се казва още в писмото. Според сдруженията "Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно решение, че количествата от „Сокар“ отиват само за топлофикациите и крайните снабдители".

"КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. имаме предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители", пише още в писмото.