СУ Христо Ботев Враца
СУ Христо Ботев Враца / СУ Хр.Ботев Враца
Средно училище „Христо Ботев“ успешно изпълни проект „Бежанци и мигранти търсят своето бъдеще в обединена Европа /минало-настояще-бъдеще/“, финансиран от  програма „Еразъм+“, Договор № 2016-1-CY01-KA219-017309_2.
 
Проектът цели да помогне на ученици, чиито родители са или бежанци или имигранти и имат проблеми с интеграцията поради езикови затруднения, различни обичаи и религия, като се фокусира както върху учениците, засегнати от миграцията, така и върху техните връстници, като им помага да се справят с трудностите си и да развият тези умения, необходими за по-добро интегриране на пазара на труда на глобализираното общество в обединена Европа.

Целта е да се създаде толерантна среда и да се улесни интеграцията с участието на родители, местна общност и власти, както и на учители, които се интересуват от интеграцията на младите хора.

Ето кои са резултатите, които е постигнал проекта:
- С 10 % са намалели предразсъдъците и дискриминацията към имигрантите / бежанците,  (краткосрочен резултат) през първата година на проекта, достигащо по-малко от 5% (дългосрочен резултат) през следващите 5 години
 - Намалели са с до 20% през първата година и достигане на по-малко от 10% през следващите 5 години на стереотипи, като например убеждението, че икономическите въздействия на имигрантите са отрицателни. 
- За да се намали престъпността и малтретирането с 10% в рамките на училищната общност и извън нея, през първата година на проекта, достигаща по-малко от 5% през следващите 5 години от имигрантите / бежанците, те ще бъдат по-приемливи от училищната общност. 
- Намаляване с 3% в ранното напускане на училище чрез гладка интеграция на ученици от семейства на имигранти / бежанци.
 - Съставени са кулинарна книга, календар, книга с истории, DVD с транснационална култура
-  Близо  400 ученици ще могат да прехвърлят уменията, научени по време на партньорството, в полезни компетенции за бъдещи университетски изследвания и ежедневие като:
а) да развият своите стратегии за решаване на проблеми и способност за компромис
б) да работят автономно и да придобият критично мислене
в) да придобият умения за ръководене и работа в група
г) да могат да показват иновации и творчество
д) придобиване на опит при въвеждане на данни и представяне на резултати.

В ерата на глобализацията никоя страна не може да се справи сама с проблемите, особено след като проблемите са общи за всички страни и могат да бъдат решени единствено съвместно, като се споделят проблеми и решения, заявяват организаторите на проекта.

"Ние вярваме, че чрез нашите дискусии и дейности направихме нашите  училища по-добро място за учене и по-толерантно място за хората, които са различни", споделят участниците при завършване на проекта.