ОИЦ-Велико Търново приключи информационната си обиколка в общините от региона

/ ThinkStock/Getty Images
Близо 140 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и други, участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ).

Стартира онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“

Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха реализирани в периода от 10 до 18 юни в общините от Великотърновска област.

По време на срещите екипът на ОИЦ представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на годината. Присъстващите бяха запознати с актуалните и предстоящи за отваряне процедури от оперативните програми „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

ОИЦ приключи втората си информационна обиколка в общините от региона

В част от събитията участие взеха и експерти от Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново, които информираха за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която до 14 юни бе в обществено обсъждане.

Тя се очаква да бъде отворена за кандидатстване всеки момент, като общият й бюджет е 22 млн. лева, а размерът на финансовата помощ - 15 000 евро за стопанство. По време на информационните събития екипът на Областен информационен център-Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците.

На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.
 
 ОИЦ-Велико Търново е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ и Кохезионната политика на ЕС в България.