/ Община Свищов
За поредна година Община Свищов участва в регионалната програма за заетост с проектно предложение. Като водещ приоритет е повишаването на трудовата заетост и намаляване на социалния риск.

Oбщина Свищов награди ученици от четири училища с екскурзия

Това е една отлична възможност, безработни лица над 50 години, и такива които дълго време са на пазара на труда, да получат своята възможност за трудова заетост. Със реализацията на тази програма, Общинската администрация цели подобряване условията на живот и жизнена среда на населението, чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в общината.

В Свищов се проведоха Национални дни на кариерата 2019

Регионалната програма за заетост на Община Свищов за 2019 г. „Осигуряване на заетост за почистване и поддържане на инфраструктурата на град Свищов“ е насочена към поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа/почистване на пътни канавки, изрязване на храсти, косене на трева по банкети, почистване и отводняване на улици, дерета и канали и поддържане на детски площадки и паркове. 

Структурата на безработицата в общината показва наличие на подходящи за включване в програмата безработни лица от предвидените целеви групи-продължително безработни лица; лица над 50 годишна възраст; безработни лица до 29 години.
 
Община Свищов е заявила в ДБТ - Свищов и е одобрена за разкриване на 5 работни места, на пълен 8 часов работен ден. Заявените позиции са за: 

-  общ работник, поддръжка и почистване на паркове и събиране на отпадъци - 2 броя;
-  работник, поддръжка на пътища - 1 брой;
-  общ работник, почистване на канали и наноси, затлачвания, отводняване на дерета и др. - 1бр.;
-  общ работник, почистване на детски площадки, улици, тротоари, пешеходни зони и събиране на отпадъци - 1 брой. 


Планираната заетост е от 6 месеца, като дейностите се предвижда да стартират от 1 юни 2019 г. и да продължат до 30 ноември 2019 г. Финансовите средства са осигурени от Държавния бюджет и са на обща стойност 20 030,00 лв.

Свищовски ученици отново са отличници в националното състезание „Моята родина“

С реализирането на Регионалната програма се цели: мотивиране на лицата за заработване на трудовите им възнаграждения; стимулиране и вдъхване на увереност на безработните при търсене на работа, формиране на навици за постоянна трудова ангажираност, ежедневна работа и професионална отговорност към извършваната дейност; подпомага се изпълнението на важни за общината и държавата дейности като намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението на града и не на последно място намаляване на безработицата на продължително безработните лица и лицата над 50 годишна възраст. 

Поради тези причини общината търси възможности да осигури допълнителна заетост на безработни лица, именно по Регионалната програма за заетост. Чрез включването на лицата в програмата ще се осигури социално мотивиране за активно поведение на пазара на труда и полагане на усилия за повишаване на собствените знания и умения.