/ Община Свищов
В поредица от материали Община Свищов представя всяка една от програмите, насочени към осигуряване на заетост с нейните специфики и ангажираните лица по нея.

Община Свищов

След като до момента представихме три от проектите по схема „Обучение и заетост“ за лица до 29 годни и над 29 години с ТЕЛК, сега представяме и следващия проект по тази програма.

Петима души работят по общинската програма на Свищов за почистване и поддържане на инфраструктурата на града

Проект „Обучения и заетост” - Компонент II е насочен към безработни лица с 50 и над 50 процента трайни увреждания, на възраст над 29 години. По това проектно предложение от месец февруари 2019 г. са назначени 5 лица, от които 4 портиери и 1 технически сътрудник.

Общиан Свищов

Те работят на пълен работен ден на позициите „портиер” и „технически сътрудник“ за срок от 24 месеца на територията на Свищов - Спортна зала „Септември“ и кметствата в селата Царевец, Българско Сливово, Драгомирово и Хаджидимитрово.

Вече четвърта година в Община Свищов работи младежки медиатор

Наетите лица отговарят на всички изисквания по програмата - регистрирани в Бюрото по труда, с установена степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50%, но с възможност за участие в пазара на труда. Така за тях е обезпечена заетост на пълно работно време за срок от 24 месеца.

Общиан Свищов

По този начин се дава възможност на хора, поставени в неравностойно положение, да подобрят качеството си на живот и да се реализират на трудовия пазар. Красимира Маринова от Българско Сливово, Юлия Асенова от Драгомирово, Лилия Славева от Хаджидимитрово и Иван Евтимов от Царевец работят вече осми месец като портиери.

Община Свищов продължава своята политика за осигуряване на заетост на безработни лица

Тяхната работа е свързана с осъществяване на пропускателен режим на входа на сградата, където работят; посреща и упътва гражданите; следи за реда в сградата; изпълнява и други дейности, съгласно длъжностната характеристика.

Община Свищов

Силвия Евтимова е от Свищов и е назначена на работа в Спортна зала „Септември“ като технически сътрудник. Тя ще анализира и обобщава входящата и изходяща информация, ще приема и изпраща електронни съобщения и ще изпълнява и други дейности, свързани с естеството на работа.

Намаляват регистрираните безработни в Община Свищов

В първите три месеца от стартиране на програмата на лицата бяха определени наставници, чийто задължения са да ги въведат в същността на работата и да ги запознаят с основните им задължения и отговорности.

Нови възможности за заетост на млади икономисти в Община Свищов

Всички наети лица по програмата изразиха своето удовлетворение от факта, че Община Свищов им подава ръка и ги наема на работа. По този начин им се дава допълнителна възможност за устойчива заетост, тъй като това е една от най-уязвимите групи на пазара на труда и липсата на ангажираност и заетост може да доведе до загуба на трудови умения и социална изолация.

Община Свищов

Именно поради тези причини Общинската администрация Свищов подкрепя и участва с проектни предложения във всички обявени схеми за наемане на лица от социално уязвими групи, насочени към осигуряване на заетост.

По този начин Община Свищов продължава своята политика на социална ангажираност и подаване на ръка на хората с увреждания, за да се чувстват пълноценни и полезни граждани.