/ ThinkStock/Getty Images
През месец юни в Община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни.

Петима души работят по общинската програма на Свищов за почистване и поддържане на инфраструктурата на града

В края на месеца те са 628 души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 51 души. Равнището на безработица намалява с 0.3 пункта и в края на месеца е 4.0 % - при 5.2 % на национално ниво.

Вече четвърта година в Община Свищов работи младежки медиатор

През същия период на предходната година броят на безработните е бил 692 души или със 64 души повече от сегашния, а равнището е било 4,4 %.

Община Свищов продължава своята политика за осигуряване на заетост на безработни лица


В структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 30 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 52.39 % срещу 47.61 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени - мъже е било 52,14 % - 47,86 %.

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


- лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11.94 на сто, а броят им е 75 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 13 души и намаляване на дела им с 1,17 пункта в общата структура;

- през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 258 души и относителен дял 41,09 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 9 души и увеличение на дела им с 1,77 пункта;

- възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 295 души и относителен дял 46,97 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 28 души и намаляване на дела им с 0,63 пункта;


Броят на лицата с работническа професия е 178 души, а относителният им дял заема 28,34 на сто. Тази група е на последно място през месеца, като се отбелязва намаление и този месец с 20 души и снижение на дела с 0,82 пункта.

Намаляват регистрираните безработни в Свищов

Броят на лицата без специалност и квалификация вече е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 219 души. Относителният им дял намалява и е 34,87 %.

Нови възможности за заетост на млади икономисти в Община Свищов

Групата на специалистите без работа вече е на първо място и обхваща 231 души. Отбелязва се абсолютно намаление с 13 души. Относителният им дял е 36,78 на сто от общата структура и бележи тенденция на увеличаване с 0,84 процентни пункта.

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:

- Намаление на абсолютния брой и снижение дела на групата на лицата със средно и начално образование;

- Повишение на заемания дял на лицата с основно и висше образование;

- Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 54 души, а относителният й дял заема 8,6 %.

- Групата на лицата с основно образование наброява 102 души, а относителният й дял заема 16,24 %.

- Висшистите без работа са 157 души с относителен дял 25 на сто от образователната структура.

- Лицата със средно образование са 315, което е 50.16 на сто от структурата на безработните по образование.


През месец юни изходящият поток превишава входящия с 51 души. Новорегистрираните лица са 92 души, лицата с възстановена регистрация - 2 - обща численост на входящия поток 94 души. Изходящият поток наброява 145 души, от които 129 са постъпили на работа.

Община Свищов за пореден път осигури възможност на младежи да започнат работа в общинска администрация

Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 112 души, от които 7 - по ОП „РЧР”, 9 - по програми, 5 - по насърчителни мерки, а останалите 91 - на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16.