Съветници предлагат по-строг контрол над обществените поръчки
Съветници предлагат по-строг контрол над обществените поръчки / снимка: личен архив

Общинските съветници от групата "Граждански експертен център" (ГЕЦ) са внесли искане за създаване на постоянна комисия „Предварителен и текущ контрол върху обществени поръчки“ към местния парламент във Варна. Пред комисията общинската администрация ще трябва да предоставя подготвените от нея документи за провеждане на процедура по обществена поръчка, чиято прогнозна стойност е над 200 000 лв.

Пред помощния орган ще бъдат предоставяни и периодични доклади за изпълнението на дейностите по избор на изпълнител и възлагане на съответната поръчките. Предложението на Миглен Тодоров, Добромир Джиков, Галя Крайчева и Пламен Георгиев гласи, че ако администрацията реши да прекрати някоя процедура, трябва да съгласува това с комисията. В момента съветниците имат право да излъчват свой представител в комисиите, които провеждат процедури по възлагане на обществени поръчки, но при предварително определени и обявени условия, изисквания към кандидатите и критерии за оценка.

Предварителен контрол над поръчките може да осъществява Агенцията за обществени поръчки (АОП), но само в специфични случаи, в които се харчат европейски средства. Дори и тогава констатациите на агенцията не са задължителни за възложителя и той може да ги пренебрегне. "Това наше предложение е висша форма на прозрачност и граждански контрол, защото как се харчат публичните средства е един от най-важните въпроси, които интересуват данъкоплатците. От една страна съветниците са избрани от гражданите, а от друга комисиите на съвета са открити и всеки може да присъства на тях", аргументира се Джиков.

От ГЕЦ припомнят, че всички одити на Сметната палата по отношение на обшествените поръчки на община Варна до този момент са показвали слабости, именно по отношение на предварителен и текущ контрол. "Ние в средата на декември не знаем, колко от заложените в "Бюджет 2013" дейности, не са изпълнени заради забавяне или прекратяване на процедури по обществени поръчки. В същото време законът възлага на общинските съвети да осъществяват контрола по изпълнение на бюджета", заяви от своя страна Тодоров.

От ГЕЦ са категорични, че предложението им не цели затрудняване на работата на администрацията, а точно обратното - чрез независимия мониторинг да се повиши ефективността в тази важна за града сфера. "По време на февруарските протести много политици и партии демонстрираха желание за публичност и прозрачност. Нека сега да видим дали има воля за реални действия в тази посока. Това наше предложение е тест, който ще се проведе пред обществеността", каза още Джиков.