/ Dariknews.bg
1317 заповеди за отпускане на еднократна помощ за първокласници са издадени до момента във Варна и региона. Това каза Димитричка Кънчева - директор на „Регионална дирекция за социално подпомагане“ в морската столица.
 
Към 9 септември в дирекцията за област Варна са подадени общо 1407 заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласници. От тях за 28 са издадени заповеди за отказ, по 1317 издадени заповеди за отпускане, а останалите са в процес на обработка. Димитричка Кънчева посочи, че най-много са подадените заявления-декларации за отпускане на помощи за първокласници във Варна - 910 броя, следвани от Провадия с 213 молби, в Долни чифлик има подадени 130 заявления и по 77 молби има подадени от Вълчи дол и Девня.

Директорът на социалното подпомагане в морската столица допълни, че подаването на документи за отпускане на помощи за първокласници ще продължи до 15 октомври. Право на еднократната целева помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди месеца на подаване на заявление-декларацията е по-нисък или равен на 450 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини.

Необходимите документи, които следва да се представят за определяне правото на подпомагане с този вид помощ са: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация; удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; размерът на помощта е 250 лв. и се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции.

Димитричка Кънчева допълни, че има и нов момент е и изплащането на еднократната помощ за ученици. С направените промени в Закона за семейни помощи за деца, помощта по всички заявления-декларации, подадени след 1 август т.г., ще се изплаща на два пъти, половината от нея ще се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората половина ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
Агенция Фокус