33 деца от община Благоевград получават приемна грижа от началото на годината
33 деца от община Благоевград получават приемна грижа от началото на годината / Dariknews.bg, архив
Община Стара Загора обявява процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора. Обхватът на работа са общините Стара Загора, Раднево и Чирпан.

Дейността на социалния работник включва познаване и прилагане на  нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините и други.

Изискванията към кандидатите са: образователно – квалификационна степен  „Бакалавър”; професионална квалификация: хуманитарна; специалност – „Социални дейности”, „Психология”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Социален мениджмънт“.  Доказан професионален опит в сферата на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”  или в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 /три/ години. Опит при изпълнение на проекти ще бъде предимство.

Специфични изисквания са да умее да работи самостоятелно и в екип; да планира; да е комуникативен и инициативен; да предлага решения на възникнали проблеми; обективност на преценката; познаване и прилагане на законодателството, свързано със социалната  услуга, както и спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и други.

Документи се подават лично всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, до 15 януари (включително) в сградата на Общинска администрация - Стара Загора, ет. 7, стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена, адрес за кореспонденция с кандидата и телефонен номер.