кучешка градинка Стара Загора
кучешка градинка Стара Загора
До 31 март е срокът за заплащане на таксата за домашно куче в Стара Загора. Размерът ѝ е 24 лева, а събраните средства отиват за дейности за намаляване на популацията на бездомните животни в общината.

Тримесечен е срокът от датата на придобиване на куче, в който собственикът е необходимо да подаде  декларация в общината по постоянен адрес и да се издаде административен паспорт по образец. При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), стопанинът е длъжен да уведоми за това, като подаде нова декларация в 14-дневен срок.

Продължава контролът за неспазване на законодателството, което регламентира отглеждането на домашни любимци в Стара Загора, както и съставянето на актове за установяване на административно нарушение. Размерът на глобите е от 50 до 300 лева

На собствениците с нередовни ветеринарномедицински паспорти се правят предписания за привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При присъствие на домашен любимец на обществено място, собственикът или лицето, водещо животното, е длъжен да не го оставя без надзор и да упражнява постоянен контрол на поведението му, да носи със себе си административния му паспорт и да го представя за проверка на компетентните общински органи.

Собствениците трябва да почистват след своите компаньони при разходка, а свободното пускане на животните трябва да става само на регламентираните за това места.