класна стая училище изпит документи
класна стая училище изпит документи / iStock/Getty Images
Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора.
 
Частта, представляваща идеални части от урегулирания поземлен имот по плана на село Ягода, община Мъглиж, не се ползва пряко за дейността на лечебното заведение.
 
Продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, какъвто е случаят, се извършва след решение на Министерския съвет, по предложение на упражняващия правата на собственост в капитала на дружеството.
 
Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК.