/ netinfo
Наградата „Минен инженер на годината” на Научно техническия съюз в Стара Загора за 2018 година получи д-р инж. Павел Карачолов - ръководител на направление в промишлеността – Геоложки проучвания и управление на качеството в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД.
 
Той беше избран за носител на приза на заседание на секцията ”Минно дело и геология” към НТС в Стара Загора от комисия с председател инж. Живко Желязков и специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието е признание и за работата на инженерния  екип на геоложките отдели в дружеството.
 
Чрез разработката "Въвеждане на автоматизирана пробовземаща система за опробване на въглища в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД, съгласно стандарт БДС ISO 13909-2"се осигурява повишаване на качеството на въглищата доставяни на контрагентите на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Значимия си практически опит в областта на геоложките проучвания на Източномаришкия басейн и управлението на качеството д-р инж. Павел Карачолов споделя като научен принос чрез членството си в Международната асоциация по инженерна геология и околна среда, член е и на Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране у нас и на Съюза на учените. Той има над 50 научни публикации и доклади на международни  научни форуми.
 
Павел Карачолов  завършва специалността ”Хидрогеология и инженерна геология“” в ВМГИ- София през 1981 г. и се усъвършенства защитавайки дисертация  за кандидат на техническите науки през 1991 г.

В края на април 1981 г. започва работа в геоложкия отдел на СО „Марица-изток“, където работи 11 години, следват пет години в Геоложка база на Рудник“Трояново-1“ и над 20 години е ръководител на отдел „Геоложки“ в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Цялата му трудова реализация е свързана с най-голямото българско дружество за добив на въглища п открит способ.