кръгла маса
кръгла маса / община Стара Загора
Още две измервателни станции ще измерват нива на замърсяване с ФПЧ10  и ФПЧ2,5 в Стара Загора. Те се намират на ул. „Иван Пашинов“ № 16 в кв. „Железник“  и на бул. „Славянски“ №2. Станциите вече са поставени и се очаква да влязат в експлоатация съвсем скоро.
 
От 2017 година до настоящия момент не е отчитано превишение на нормите на  ФПЧ10 от автоматичната измервателна станция „Зеления клин“, както като средногодишна концентрация, така и като брой превишения на средноденонощната норма.
 
Съгласно националното и европейско законодателство тези резултати са достатъчно основание да се приеме, че въздухът в Стара Загора е чист. Не е регистрирано превишаване на нивата и на серен диоксид от 2013 година до сега.
 
Данните станаха ясни на кръгла маса за качеството на атмосферния въздух.
 
„През 2013 година средна годишна концентрация на ФПЧ е била 41,89 µg/m3 (микрограма/куб. м.), а през 2019 година тя е намаляла до 22,94 µg/m3, което означава, че е спаднала наполовина“, обясни началникът на отдел „Екология и гори“ в Община Стара Загора Маргарита Георгиева и обобщи, че в Стара Загора се наблюдава ясна тенденция за намаляване на нивата на фините прахови частици (ФПЧ10) в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух
 
По време на кръглата маса беше представен напредъкът по интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE.
 
Целта му е поетапно преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Очакваното намаление на емисиите на ФПЧ10 от целевия брой домакинства е в размер на 15,6 т/г, разпределени съответно на 1,2 т/г от изпълнението на пилотното преминаване (общо 67 домакинства) към алтернативни форми за отопление на домакинствата и още 957 домакинства в основната фаза на проекта или намалени с още 14,4 т/г.
 
Всички критерии и документи, както и разяснения към тях, са достъпни в електронната страница на програмата - http://www.lifeipcleanair.eu/