разкопки
разкопки / ММИ
Археологическият музей „Марица-изток” в Раднево завърши спасителни  разкопки на три обекта през тази година, финансирани с над 242 500 лв. от Мини „Марица-изток” ЕАД.

През м. август се извършиха спасителните археологически разкопки в местността „Боялъка”, край града, в периферията на площ, определена за концесия на мините. На площ от около 40 дка по повърхността са открити керамични фрагменти от римската, ранновизантийската, средновековната и късносредновековната епохи, както и фрагментирана строителна керамика от римската и късносредновековната епохи. Наличието им се установява вследствие заложените общо 32 сондажа, при които са открити глазирана чиния, характерна за късносредновековната епоха, тухли и тегули от същата епоха. „Предполагаме, че са от периферията на селище от римската епоха – ІІ- ІV в. сл. Хр., което се развива в западна посока. Намерените осем монети в границите на сондажите потвърждават предложената датировка. Интерес представлява и бронзовата статуетка изобразяваща богинята Атина, която е и първата за сега постъпила във фонда на музея”, коментира директорът му Пламен Караилиев.

разкопки
ММИ


За първи път е регистрирано и частично проучено откритото селище от ранно тракийската епоха във втория обект, разположен в местността „Дядо Атанасовата могила”, западно от с. Полски Градец. Спасителните археологически проучвания се проведоха в периода септември – октомври, 2020 г. с  ръководители доц. д-р К. Ников и доц.д-р Румяна Георгиева – НАИМ при БАН. Открити са жилищни и стопански постройки, керамични съдове, керамични прешлени за вретено и тежести за стан, хромели, множество гладилки и чукалки, както и антропоморфни фигурки. Намерените в ритуални ями човешки останки, свидетелстват за погребения на хора в тях. Това дава допълнителна информация за селищната структура от тракийската епоха.

На третия обект в местността Вехтите лозя, край с. Трояново, са извършени проучвания на  общо 12 жилища, 7 полувкопани постройки с нежилищен характер, 14 ями, две битови пещи и огнище от наслоените ранновизантийско и средновековно селище. Те са разположени на площ над 4 дка и са проведени в периода от 10.08.2020 до 07.10.2020 г.2020 г. с научните ръководители д-р Красимир Велков - ИМ – Твърдица и д-р Татяна Кънчева - АММИ – Раднево. Открити са монети, сред които и две византийски корубести монети, фрагменти от бронзови и сребърни обеци, фрагменти от бронзови и стъклени гривни, желязна шпора, железни върхове на стрели, ножчета, огрибки, желязна кукичка за въдица, многобройни прешлени за вретено, глинени свещници, капаци за съдове.

Първите спасителни археологически разкопки започват на територията на енергийния комплекс „Марица – изток“ през 1960г., с началото на  минните дейности.