Кметът настоява за по-голяма прозрачност относно замърсяването на въздуха
Кметът настоява за по-голяма прозрачност относно замърсяването на въздуха / Impact Press Group, архив

Кметът Живко Тодоров настоява пред РИОСВ за по-голяма прозрачност при събирането и предоставянето на информация относно замърсяването на въздуха.

В писмо до директора на РИОСВ Пенка Начева, относно превишаването на средночасовата норма на азотен диоксид в атмосферния въздух на Стара Загора, регистрирани от АИС „Зеления клин" и необходимостта от по-голяма прозрачност относно събирането и представянето на информация, пише:

„След проведена с Вас среща на 12.11.20112 г. относно регистрираните превишения на средночасовата норма на азотен диоксид в атмосферния въздух на гр. Стара Загора и писмо на Община Стара Загора с молба за съдействие за установяване на причините, получихме от Вас писмо с изразено становище, че основен източник на замърсяването на атмосферния въздух с азотен диоксид е автомобилният транспорт, при съчетание с неблагоприятни за разсейване метеорологични фактори. Независимо от предприетите от страна на Община Стара Загора мерки по плана за действие, за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух с азотен диоксид, продължават превишенията на средночасовата норма на този показател. Като компетентен орган, разполагащ с необходимия ресурс за прогнозиране и оценка на състоянието на качеството на атмосферния въздух, следва да информирате по подходящ начин както обществеността, така и Община Стара Загора за всички потенциални рискове от замърсяване, отчетени от системата за ранно предизвестяване".

В писмото се подчертава още, че е необходимо населението и Община Стара Загора да бъдат информирани предварително, когато модулът прогнозира възможност за замърсяване на въздуха, вследствие на инверсионни и неблагоприятни за разсейване на атмосферните замърсители метеорологични процеси. Община Стара Загора предоставя непрекъснато получената актуална информация чрез интернет базираната система за контрол качеството на атмосферния въздух на www.starazagora.bg