Стара Загора
Стара Загора / община Стара Загора
Oбщинският жилищен фонд в Стара Загора включва 634 жилища-614 апартамента и 20 къщи.

93% от общия брой са жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. В тази група попадат т. н. „крайно нуждаещи се граждани” – с ниски доходи и без собствени жилищни имоти, които отговарят на изискванията на чл. 7 от Наредбата.

Пет са ведомствените жилища, които са предназначени за временно настаняване на лица, работещи на постоянно трудово или служебно правоотношение в общинската администрация за времето, до прекратяването му. Към момента в такива жилища са настанени семействата на 5 общински служители.

За тази година са предвидени 34 резервни жилища за лица, чиито домове са засегнати от природни и стихийни бедствия, както и такива с остри социални и здравословни проблеми. В резервните жилища могат да се настаняват и лица, които с дейността си допринасят за развитието на общината за времето, за което заемат длъжността.

Жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди са 3 на брой.

Списъкът на жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ведомствени, резервни и жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чийто имоти са отчуждени за общински нужди, ще бъде предложен за гласуване от общинските съветници на януарското им заседание.