2484 заявления за отпускане на целеви помощи за отопление
2484 заявления за отпускане на целеви помощи за отопление / Dariknews.bg, архив

През месец септември Дирекция „Социално подпомагане" Стара Загора е отпуснала 124 месечни помощи, като са обхванати безработни лица в трудоспособна възраст с редовна регистрация в Дирекция „ Бюро по труда", лица в нетрудоспособна възраст и лица с трайни увреждания.
Отпуснати са 4 еднократни помощи за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности.

За периода от 1 юли до 30 септември са приети 2484 заявления- декларации за отпускане на целеви помощи за отопление, от които 153 са отказани.
Месечни помощи за деца са получили 9747 семейства за 13542 деца, в размер на 838 877,90 лв.

От 17 октомври в ДСП Стара Загора се предоставят ваучери на месечни помощи за деца отпуснати в натура, според индивидуалните потребности на детето.

На непълнолетните майки отпуснатите помощи се изплащат в натура. В ДСП Стара Загора се предоставят ваучери на непълнолетни майки по реда на чл.7 от ЗСПД / месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст/ и по реда на чл. 8 от ЗСПД /месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година/.