опасни отпадъци
опасни отпадъци / община Стара Загора
Близо 140 кг. опасни битови отпадъци предадоха старозагорци по време на две кампании. Те се проведоха през месец май и на 14-15 октомври в мобилните пунктове, разположени парковете „Зелен клин” и „Артилерийски”.
 
Събрани бяха за обезвреждане остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, лекарства с изтекъл срок на годност и други.
 
Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно, с продължителност най-малко от два дни. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.
 
Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. Работно време на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, всеки ден от 8:00 до 19:00 часа.
 
В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.