Министърът на околната среда и водите Асен Личев ще възобнови производството по издаване на становище на РИОСВ-София за дейността на пилотна ферма за насекоми в района на софийското село Лозен.

Министър Личев беше сезиран за възобновяване на производството от директора на РИОСВ-София, след получен в МОСВ сигнал, в който жителите на селото изразяват недоволство срещу плановете за изграждане на фермата, съобщиха от МОСВ.

Фирма за ларви изкара жители на Лозен на протест (ВИДЕО)

Уведомлението за инвестиционно предложение от фирма „Насекомо“ АД е внесено в РИОСВ-София през юни 2021 г. с предмет вътрешно преустройство на производствено-административна сграда в пилотна ферма за насекоми. На 21 септември 2021 г. РИОСВ-София се произнася с писмо, че заявеното инвестиционно предложение не подлежи на регламентираните процедури по ОВОС, както и че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположената Лозенска планина.

След възобновяването на производството от министър Асен Личев, РИОСВ-София ще се произнесе повторно по уведомлението за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

Европейският съюз одобри за консумация жълтия брашнен червей

С писмо до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще бъде отправена покана за участие на експерти от БАБХ в съвместна проверка относно съществуващите регламенти за заявената производствена дейност.