Във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения по бул. „Панайот Хитов“ поради връзки със съществуващи водопроводи, ще бъде спряно водоподаването.

Без вода до 19.00 часа остават кв. "Ново село", Вилна зона, Дюлева река; кв. "Българка" и кв. "Сини камъни".

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
Агенция "Фокус"