РИОСВ проверява докладите на дружествата с комплексни разрешителни
РИОСВ проверява докладите на дружествата с комплексни разрешителни / снимка: Юлия Христова

Качеството и достоверността на информацията, представена в годишните доклади на дружествата с издадени комплексни разрешителни за областите Шумен и Търговище, проверяват есперти от Регионална инспекция по околна среда и води-Шумен. Такава проверка се извършва ежегодно в периода между 1 април и 31 май.

Комплексните разрешителни се издават от министъра на околната среда и водите. Условията, подлежащи на контрол, трябва да гарантират опазването на околната среда от замърсяване. Те включват опазване на въздуха, водата и почвата, изискванията за мониторинг на компонентите на околната среда. Нормите и техническите мерки при експлоатация на промишлените инсталации трябва да се основават на прилагането на най-добри налични техники, съобразно техническите характеристики на инсталацията и местните особености на околната среда.

При прегледа на документацията са констатирани пропуски по отделни показатели,  допуснати най-вече от оператори с влезли в сила комплексни разрешителни през 2008г. Отчетите са върнати за допълване и подлежат на  допълнителна проверка. Продължава приемането на коригираните годишни доклади в екоинспекцията.

Констатациите от проверките ще бъдат обобщени и докладвани за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества.