/ iStock/Getty Images
Проектът на предварителния вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г“ ще бъде предложен за гражданско обсъждане.

То ще се проведе на 30 юни от 17 часа в зала „Св. Георги“ на Община Русе.

Основната цел на програмата е да се идентифицират и планират най-подходящите за местните  условия  и  същевременно  ефективни мерки за подобряване качеството  на  атмосферния  въздух,  които да доведат  до  постигане и поддържане  на определените  в  европейското  и  националното  законодателство  норми  за опазване  на човешкото  здраве.

Програмата се разработва само за фините прахови частици с описания размер и тя касае правомощията на местната власт, съгласно действащото законодателство.

Становища, мнения и коментари по него могат да бъдат изпращани писмено до 1 юли.
 
община Русе