/ община Русе
До 15 февруари догодина живеещите в общински жилища в Русе могат да кандидатстват за закупуването им.

Ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд или 48 жилища.

От заинтересованите лица се изисква да отговарят на следните условия:

-   да са наематели на общинско жилище не по-малко от 5 години;
-   да са били изрядни в плащане на сметки, да са добри стопани и да няма подадени оплаквания срещу тях за нарушаване на обществения ред;
-   да нямат задължения към общинския бюджет /данъци, актове, наеми и т.н./


Строят социални жилища в Казанлък

Според изискванията на наредбата ще бъдат продавани само жилища от общия фонд. Къщите от общия фонд, както и жилищата от ведомствения и резервен фонд, не подлежат на продажба.

Желаещите да закупят общинско жилище, които отговарят на условията за закупуването му, трябва да подадат в Информационния център на Община Русе по имейл или по пощата следните документи:

- заявление за закупуване на общинско жилище до кмета на общината в свободен текст;
- копие от договор за наем;
-  телефон, адрес и две имена за връзка


След приключване на четиримесечния срок Комисията по настаняване ще разгледа постъпилите заявления и в случай, че надвишават определения брой от ОбС, ще бъде направено класиране според критериите, определени в Наредба №6.

Жилищата, определени за продажба, ще се продават без търг и конкурс директно на заявителите, които са класирани. Цената на продажба ще бъде определена от независим лицензиран оценител по пазарен принцип, като тя не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. От гражданите няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота.

Според утвърдената процедура определените жилища за продажба се предлагат на Общинския съвет за утвърждаване и след приемане на решение кметът на общината следва да издаде заповед. Купувачът заплаща в тримесечен срок цената и дължимите данъци и такси, а в случай, че той не бъде спазен, това ще се счита за отказ от страна на купувача. След заплащането на цената, таксите, данъците и сключване на договор за продажба на имота, продажбата ще се счита за извършена.
 
община Русе