Над 100 работни места повече са обявени от работодателите през август
Над 100 работни места повече са обявени от работодателите през август / Дарик Русе, архив

През АВГУСТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 571 (като темп броят им се запазва колкото и този през юли, с 13 по-малко). Започналите работа безработни без квалификация са 267, с работническа професия са 155, а специалистите със средно специално и висше образование - 149. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 141. Заетост е осигурена на 149 продължително безработни от областта, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 229 безработни. Сравнено с юли почти двойно повече са включените безработни в програми за заетост, с активното посредничество на бюрата по труда 50 безработни са наети на работа по различни насърчителни мерки.

Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 652 (със 118 повече отколкото през юли).

През месеца се наблюдава обичайното търсене на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар, като заявените места са предимно от частния сектор. Заявени са общо 383 работни места, с 19 повече в сравнение с юли. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (148), образованието (75), административните и спомагателните дейности (59), търговията (24), селското стопанство (23), строителството (14), транспорта (9) и др.

По програми за заетост и по схеми на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) в област Русе са заявени общо 206 работни места. Значителната част от тях -145 места са заявени по национални програми, като 139 са по НП «От социални помощи към осигуряване на заетост». Отделно, обявени са и 40 места по браншови програми /по ЗНЗ/, а 2 – по проект «Красива България». По ОПРЧР местата са 19. Отделно, по обявената процедура през август в бюрата по труда работодатели от областта са заявили общо 63 работни места по насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ.

Към края на август в двете бюра по труда в област Русе – Русе и Бяла, регистрираните безработни са 10 355. Техният брой леко намалява с 43 в сравнение с края на юли. Като търсещи работа лица са регистрирани и 594 заети, 421 пенсионери и 181 учащи.

Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 10,1%, при 10,1% през предходния месец. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 10,7 на сто.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 39,5% /1604 безработни лица/, следват общините Борово – 35,0% /543/, Ценово – 34,2% /608/, Две могили - 24,9% /849/, Бяла – 20,9% /1005/, Сливо поле – 20,8% /705/, Иваново - 16,1% /466/, и най-ниско в община Русе - 5,6% /4575/.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 46%, с работнически професии – 32%, специалисти – 22%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 39%, хората със средно образование са 49%, а висшистите – 12%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 17%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 593.