Мобилни пунктове за опасни отпадъци на 30 и 31 май

Мобилен пункт
Мобилен пункт / Община Русе
В периода 30.05.2019 г. - 31.05.2019 г. от 10:00 до 16:00 часа, с местоположение: гр. Русе, ул. „Шипка“ № 33, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране. Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилния събирателен пункт. Видове отпадъци подлежащи на приемане и последващо третиране. 1. Замърсени опаковки - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 2. Лекарства с изтекъл срок на годност - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти. 3. Живачни термометри и живак - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви - перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, пестициди, киселини, основи, фотографски химични вещества и смеси. 5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, разтворители. За допълнителна информация по настоящата кампания: тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.