/ Дарик Русе
През юли 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 220 (от тях 200 на първичния трудов пазар, а по програми, мерки и схеми за заетост – 20). Започналите работа безработни с работническа професия са 81, специалистите - 91, а тези без квалификация - 48.

От всички устроени на работа 128 са жени, а 36 са младежи до 29 годишна възраст. Постъпилите на работа лица с трайни увреждания са 15, висшистите – 60 /27,3%/, продължително безработните - 16. Обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са общо 479 - толкова, колкото и в предходния месец.

Голям концерт по проект „Готови за работа” събра стотици русенци

На първичния трудов пазар са обявени 427 СРМ. От частния сектор са обявени 336 свободни работни места, като в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в сферата образованието - 41 места. Следват административни и спомагателни дейности - 40, търговия, услуги и охранителна дейност – 35, машиностроене – 26, здравеопазване - 20, хотелиерство и ресторантьорство – 15, производство на мебели и дървообработване - 12, и други. Най-търсени през месеца са професиите: учители; продавачи консултанти и др., заети в търговската сфера; медицински сестри; акушерки; чистачи; помощник-готвачи и готвачи; машинни оператори; общи работници; пакетировачи; заварчици; стругари; лаборанти и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през юли са обявени 20 СРМ:по насърчителни мерки - 2, по програми за заетост и обучение - 18, от които 10 са по схеми на ОПРЧР. Входящият поток безработни е 458 души /454 новорегистрирани и 4 с възстановена регистрация/, което е с 16 повече в сравнение с юни.

Изходящият поток от безработни намалява спрямо предходния месец и се състои от 403 души /със 112 по-малко/. В края на юли регистрираните безработни лица за община Русе са 2504 - с леко увеличение от 55 лица спрямо юни. В сравнение със същия период на предходната година се отчита спад на регистрираната безработица - с 20. Равнището на безработица в края на юли 2018 г. за община Русе е 3.1% , с 0,1 п.п по-високо от предходния месец и с 2.6 процентни пункта под това за страната.

За юли равнището на регистрираната безработица за страната запазва нивото от предходния месец - 5.7% . Като търсещи работа лица са регистрирани и 82 заети лица, 23 учащи се и 73 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, са 298 – с 14 лица по-малко спрямо юни. По професионален признак, разпределението на безработните лица през юли отново не се различава съществено от това през предходния месец.

Преобладават регистрираните безработни специалисти, с ръст на техния относителен дял до 42.1 % /нарастване с 0.7%/. Делът на безработните с работническа професия леко намалява до 31.1% /спад с 0.5 п.п./, а лицата без специалност остават почти без промяна - 26.8 % /с 0.2 % по-малко/.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование - 1349 /54%/, хората с висше образование са 683 /27%/, а тези с основно и по-ниско образование са 472 /19%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 38,2% /956/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 302, относителният им дял е 12%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 300.