/ ThinkStock/Getty Images
И в почивните дни около Великден може да се декларират и плащат данъци. Гражданите, които разполагат с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис, могат да правят това по всяко време на денонощието, чрез сайта на агенцията www.nap.bg до крайния срок 24 часа на 30 април.

До 30 април земеделците подават 2 важни декларации

От това удобство досега са се възползвали 7 341 данъкоплатци от региона, които са подали електронни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, което е  близо 52 % от общо 13 928 декларации, регистрирани в офиса на НАП в Русе.

В сайта, освен указания и образци за попълване на годишните данъчни декларации, може да се види номера на банковата сметка на русенския офис за приходи на централния бюджет, кода за този вид плащане, както и изплатените през 2018 г. от работодатели и възложители суми, различни от тези по трудов договор.

НАП-Русе със 7% по-добри резултати в данъчната кампания

Приложените към електронната декларация документи - служебни бележки за доходите и други, може да се изпращат сканирани във формат pdf или заснети като jpg файлове с ясни и четливи изображения. 

Дължимите данъци могат да бъдат заплатени без такса чрез виртуалния ПОС терминал на НАП. За да се ползва тази услуга са необходими банкови карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club или Bcard, издадени от българска или чуждестранна банка.

След влизането в  портала за електронни услуги на НАП , трябва да се избере услугата със свободен достъп за плащане на задължения към бюджета по електронен път или другата услуга на НАП „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“, достъпна с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.

Русенски микробус ще бъде „запечатан“ за данъчни нарушения

Плащането чрез виртуалния ПОС терминал на НАП се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, след получаване на потвърждение от банката-издател на картата, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи.

Други възможности са плащането да се извърши към банкова сметка на НАП чрез системата ePay или чрез интернет-банкиране. Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация за получени доходи през 2018 г. и за внасяне на дължимите суми 30 април е и последния работен ден, в който за тази цел могат да се използват 17 пощенски клона в Русенска област, където гражданите да подават попълнени екземпляри на декларациите си, като там ги регистрират с входящ номер при цената на пощенската услуга 1, 50 лв.

„Сини“ патрули ще бъдат всекидневни посетители на търговските обекти

Всички, които решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки,  могат да ги насочат към адрес - Офис на НАП в Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19. Чрез пощите могат да се изпратят и декларации с баркод, които се попълват в сайта на агенцията www.nap.bg, като специална програма автоматично изчислява данъчното задължение, след което формулярът се разпечатва на принтер  и се подписва от декларатора. За изпратените по пощите декларации е валидно клеймо с дата 30 април.
 
На 30 април - вторник, офисът на НАП в Русе ще работи непрекъснато от 9:00 часа до 17:30 часа и докато има клиенти в салона за изчакване. При подаване на декларациите, клиентите  са длъжни да са ги попълнили и да се легитимират с личен документ за самоличност.

Задължително е те да са вписали трите си имена, ЕГН и адрес, на който действително ще получават кореспонденция от НАП, дори да не съвпада с постоянния им адрес, а също и личен телефонен или мобилен номер за контакт, както и да са подписали подаваните документи.