МИГ-Исперих кани на двудневен празник „Исперих – отворени пространства”

МИГ-Исперих кани на двудневен празник „Исперих – отворени пространства”
МИГ-Исперих кани на двудневен празник „Исперих – отворени пространства” / МИГ-Исперих
Двудневен празник под надслов „Исперих – отворени пространства” организира Местната инициативна група-Исперих(МИГ-Исперих). Събитията са насрочени за 20 и 21 май (понеделник и вторник).
В понеделник от 9,30 ч. в заседателната зала на Община Исперих ще се проведе тематичен форум „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ-Исперих, обмен на идеи, добри практики”. На събитието ще бъдат представени приложими модели на социални иновации и иновации в земеделието – дигитални приложения за зърнено-житни и овощни култури и споделяне на опит и добри практики, свързани с иновации.
Във вторник от 15,30 ч. на площада пред НЧ”Съзнание 1891”-Исперих е Традиционният празник на открито. За жителите и гостите на Исперих са предвидени забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, специални ефекти, лотария и изненади за всички, които се включат в празника. В музикалната програма ще участват малки и големи изпълнители от НЧ”Съзнание 1891”, както и ученици, които са представители на Музикалната школа от Разград, ще има и група за атракции от Русе. 
Празникът „Исперих – отворени пространства” се организира по Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих 2014-2020. Стратегията се изпълнява от СНЦ”МИГ-Исперих” по Споразумение №РД50-186/29.112016 г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и на ОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2”Прилагане на операции в рамките на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на Стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Исперих се реализира с подкрепата на: Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020; Европейски фонд за регионално развитие чрез ОП”Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, приоритетна ос 1”Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растежа на малки и средни предприятия”; Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”2014-2020 приоритетна ос 1 и 2.

МИГ-Исперих кани на двудневен празник Исперих  отворени пространства
МИГ-Исперих