/ iStock
С глоба от 500 лв. до пет хиляди лв. ще бъдат наказвани проявите на вандализъм на територията на гробищните паркове в община Разград. Санкцията е разписана в новата Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност, приета на февруарското заседание на местния парламент. 

„Липсата на закон, който да регламентира реда и условията на тези обществени отношения, позволява на нелоялни оператори на погребални услуги да извършват дейности не по законоустановения ред, да злоупотребяват със скръбта на гражданите, да създават условия за монополно положение и нелоялна конкуренция“, се мотивира при представянето на докладната записка кметът Добрин Добрев. Той посочи, че рушенето на паметници, кражбата и оскверняването им от недобросъвестни граждани е често срещано явление в гробищата на територията на община Разград. По думите му тези действия остават ненаказани, тъй като няма досега приети ясни административно-наказателни разпоредби, които да регламентират налагане на санкции при прояви на вандализъм.

В раздел IX от новата наредба е предвиден контрол и налагане на глоби за различни по вид нарушения. Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци се извършва в нарушение, санкцията ще е от 300 до 500 лв. При нарушение на разпоредбите от физически и юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, глобите ще са съответно от 500 лв. до хиляди лв. и от хиляда до две хил. лв. За физическите и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищния парк в нарушение на разпоредбите, санкциите ще са от 250 лв. до 500 лв. и от 500 до хиляда лв. Ако гробните места не отговарят на изискванията, ще бъде налагана глоба в размер от 50 лв. до 250 лв., а при повторно нарушение, санкцията ще бъде до 500 лв.

Според кмета на общината наредбата ще спомогне за постигане на по-добро управление на гробищните паркове, намаляване на жалбите и сигналите на гражданите за нарушения, както и на самите нарушения. Целта е също да се прекрати достъпа на случайни фирми, измамници, крадци и прекупвачи, предлагащи каменоделски услуги, преустановяване на кражбите и вандализма, както и осигуряване спокойствието на гражданите, посещаващи гробищните паркове.
Садет Кърова/БТА