Висока оценка получи новата Стратегия за образование
Висока оценка получи новата Стратегия за образование / obshtina.pleven

Проектът на Стратегия за развитие на образованието на Община Плевен за периода 2014-2020 година беше обсъден по време на работна среща със заинтересованите страни. Документът се изработва в рамките на проекта на Община Плевен „Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни", който се реализира по ОП „Административен капацитет" 2007-2013 г, съобщиха от пресцентъра на Община Плевен.

На срещата присъстваха екипът на проекта с ръководител Бранимир Мирчев - секретар на Община Плевен, представители на избрания изпълнител за разработване на стратегията - „Географика" ООД - София, експерти от Областната администрация и Община Плевен, ръководители на научни институти, Медицинския университет, колежи, регионални структури, директори на целодневни детски градини, обединени детски заведения, общообразователни училища и професионални гимназии.

Пълният текст на проекта на Стратегията за развитие на образованието на Община Плевен за периода 2014-2020 г. беше публикуван предварително на електронната страница на Общината, за което участниците в срещата бяха уведомени предварително с писма покани. На място те получиха информационни материали, формуляр за обратна връзка и анкетна карта за участие в проект по ОПАК.

На аудиторията беше представена мултимедийна презентация на проекта за Стратегия за образование, приложената методика за изработване на документа, както и акценти от проведеното предварително проучване, посредством въпросник, изпратен от Община Плевен и попълнен от ръководители в различни звена от образователната инфраструктура.

Особен интерес предизвикаха концепцията за оптимизацията на образователната инфраструктура, и последствията от нея, въпросът за достъпа до финансовите инструменти на ЕС за новия програмен период, качеството на предоставяните образователните услуги и осигурения достъп до тях за деца и младежи.
Като цяло, проектът на документа беше оценен като много добър и получи значително одобрение от аудиторията.
На база направени препоръки от страна на участниците бяха внесени изменения и допълнения по текста.