progr
progr / dariknews.archive
Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. одобри насоките за кандидатстване по третата, последна покана за набиране на проектни предложения с предвиден бюджет в размер на 109 516 290 евро. 

Седмото заседание на комитета, което се проведе на 30 март в Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество в град Кълъраш, Румъния, бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентина Върбева.
По време на заседанието на Комитета за наблюдение бяха уточнени и последните детайли по Наръчника за кандидатстване. Бяха въведени и допълнения, с цел осигуряване на повече прозрачност в оценката на проектните предложения.

Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество между Румъния и България има за цел създаване на солидно партньорство в трансграничната територия чрез финансиране както на мерки, така и на инвестиционни проекти с конкретно въздействие в региона. Проектните предложения по нея ще бъдат приемани в рамките на Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Приоритетна ос 2 „Зелен регион“ и Приоритетна ос 3 „Сигурен регион“.

С оглед осигуряване на обективен и прозрачен оценителен процес, Наръчникът за оценка по третата покана и оценителните таблици към него ще бъдат публикувани на официалната страница на програмата след 13 април, след отразяване на предложенията и коментарите от страна на членовете на Комитета за наблюдение.

Пакетът от документи за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения е публикуван на следния линк: http://www.interregrobg.eu/en/calls-for-proposals/open-calls.html. Кандидатстването ще се осъществи по електронен път в два етапа – подаване на Заявление за интерес и предоставяне на апликационни форми за одобрените след първия етап предложения. Крайната дата за подаване на заявление за интерес е 15 Май 2017 г., 16:00 часа. В случай на проблеми във функционирането на електронната система, Управляващият орган ще издаде инструкции за начина на предоставяне на заявленията. Всеки кандидат ще получи по електронен път официално потвърждение за регистрирането в системата на подаденото от него Заявление за интерес.