/ ThinkStock/Getty Images
Северозападен регионален борд "Образование - бизнес" ще бъде създаден между областите Ловеч, Враца и Монтана, финансирането е по оперативна програма "Добро управление". Проектът се изпълнява от "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" в партньорство с областните администрации на трите региона.

Плевен беше домакин на Национална олимпиада по руски език

Северозападен регионален борд „Образование - бизнес“ ще представлява иновативен механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение.

Целите на проекта са да съдейства за повишаване на ефективността на междусекторното взаимодействие в областта на професионалното образование и обучение в трите области, да спомогне за подобряване качеството на образователните услуги и да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности.

След структурирането на борда в рамките на проекта се предвижда той да се разшири и да привлече за участие нови области от Северозападния район за планиране - Видин и Плевен.