Публично обсъждане на работата с НПО организира община Ловеч
Публично обсъждане на работата с НПО организира община Ловеч / archiv.DarikNews

Проектоправилникът за организацията и дейността на община Ловеч при работата с неправителствени организации - НПО и граждански сдружения ще бъдат коментирани на публично обсъждане днес в 15:00 часа в залата на общинския съвет, информират от пресцентъра на кметската администрация.

Правилникът урежда организацията, условията и реда за взаимодействие и сътрудничество с община Ловеч на НПО и граждански организации, които развиват обществена дейност без стопанска цел и не са финансирани от правителството, е записано в проектодокумента. Целта е обединяване на усилия и ресурси на органите на местното самоуправление с неправителствените организации и граждански сдружения в съвместно участие за постигане на по-висока ефективност при изпълнение на законово определените функции, работата по изпълнение на Общинския план за развитие, насърчаване реализиране на проекти от местно значение, ангажиране и мотивиране за активно участие в управлението и развитието на община Ловеч.

Част от сътрудничеството е обменът на информация за дейността на общинската администрация и общинския съвет и неговите комисии и провеждане на обществени консултации. Участниците в тях може да подават становища или предложения, те ще бъдат разгледани от общинския съвет, обобщена информация за приетите и отхвърлените, както и мотивите за това, ще бъде публикувана на интернет страницата на община Ловеч.

Сътрудничеството се изразява още в участие на представителите на НПО-ата и гражданските сдружения в заседанията на общинския съвет и неговите комисии. Те може да предлагат точки за включване в дневния ред на заседанията на общинския съвет , а при изграждане на постоянни или временни комисии общинският съвет може по тяхно предложение да включи и техни представители като наблюдатели и консултанти, но при условие че са експерти в съответната област. Кметът на общината също може да включва предложени от НПО или гражданските сдружения представители като участници в работни групи, експертни съвети и други консултативни органи.

В проектоправилника е включено още съвместно участие в разработването и реализирането на проекти и други инициативи от местно значение, както и финансиране и подпомагане дейността на организациите. По инициатива на община Ловеч или на НПО-тата и гражданските сдружения може да се провеждат публични дискусии по конкретни теми от различни области - социални, образователни, екологични, културни, да се организират празници, фестивали или други форуми с местно значение.

Общината ще подкрепя с финансови и нефинансови ресурси изготвянето на проектно предложение на гражданските сдружения и НПО с цел кандидатстване по конкретна програма, разработването и изпълнението на проекти, предоставянето на финансови средства ще става с решение на общинския съвет.

За финансово подпомагане може да кандидатстват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието, и граждански сдружения, осъществяващи дейност на територията на община Ловеч. Те трябва да участват в идейното изготвяне и в реализирането на проекта, а дали да имат финансов принос към бюджета му, ще се реши на публичното обсъждане.

Много е важно да се знае, че общината няма да подпомага финансово проекти на политически партии и организации, на професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества, както и проекти, свързани с търговска дейност и за дейности със стопански характер. Няма да бъдат плащани разходите по предварителната подготовка на проекта, административните разходи, самоцелни ремонтни дейности и бизнес инициативи. Организации и физически лица със задължения към община Ловеч също няма да получат финансова подкрепа.