Пет фирми кандидатстват за доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване
Пет фирми кандидатстват за доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване / archiv.DarikNews


Комисията за оценка и класиране на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване - устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на Областна администрация - Плевен", отвори пликовете с оферти, по реда на тяхното постъпване. Комисията беше назначена със Заповед № ОП-01-01/06.01.2012г. на Областния управител на област Плевен.В деловодството на Областна администрация - Плевен в установения за кандидатстване срок са постъпили пет оферти.

До участие в процедурата бяха допуснати участниците: "Стемо", „Лирекс Хай Тек" ЕООД, „Контракс" ЕАД и Бенстар" ООД, които изпълняват всички минимални технически изисквания за обособена позиция 1 - сървърна конфигурация.
Участникът „СИЕНСИС" АД представи оферта, която изпълнява всички минимални технически изисквания и за двете обособени позиции
На 11 януари от 10 часа, в Заседателната зала ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците.