/ dariknews.bg
Предложения за отмяна на действащата Наредба №9 /за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/ и приемане на нова, за отмяна на Наредба №6 /за регистрацията и отглеждаме на кучета на територията на община Плевен/, и за промени в Наредба №20 /за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен/, са публикувани на страницата на Общински съвет - Плевен.

От днес общините у нас ще могат да кандидатстват за безплатен интернет на обществени места

Освен тях в Общинския съвет има постъпило предложение и за промяна на Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост.

Предложението ще се гледа в две от постоянните комисии този месец - ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" и ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията".

Така заедно с предложената нова Наредба №18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/, на обсъждане предстои да бъдат подложени пет от нормативните документи на местно ниво.

В три категории на класацията „Кмет на годината” е номиниран Георг Спартански

Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове всеки проект за нормативен акт трябва да бъде обществено достъпен за публично обсъждане 30 дни.

Проектите за изменения на Наредба №9 /https://pleven.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-9-za-polzvane-na-pasishta-i-meri/ и Наредба №6 / https://pleven.bg/bg/proekti-na-normativni-aktove/naredba-za-otmyana-na-naredba-6-za-registratsiyata-i-otglezhdane-na-kucheta-na-teritoriyata-na-obshtina-pleven/, са на страницата на вносителя Община Плевен.

Те ще стоят на вниманието на общинските съветници още този месец. Проектът за изменение на Наредба №20 е публикуван на страницата на Общински съвет - Плевен, раздел „Документи“ / „Проекти на документи - https://obs.pleven.bg/bg/proekti-na-dokumenti/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-20-za-opredelyane-razmera-na-mestnite-danatsi-na-teritoriyata-na-obshtina-pleven. Публикацията е от 7 ноември и се очаква предложението да бъде обсъждано на заседанието на Общинския съвет през месец декември.
           
Предложението за отмяна на действащата общинска Наредба №9 и приемане на нова е резюлирано от председателя на Общинския съвет Мартин Митев за две от постоянните комисии - ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" и ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията".

Предлагат нова наредба за общинските жилища в Плевен

Посочени са две основни причина, налагащи приемане на нова Наредба №9. Първата е нормативните изменения в последните години в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в правилника за неговото прилагане. Втората - създаденото вече общинско предприятие „Управление на общински земи и гори".

С решение на ОбС - Плевен от януари 2017 г. за същото е одобрена структурата и обща численост на Община Плевен, от което решение е видно, че сектор „Земеделие и гори" не съществува, а на същия има вменени задължения в много от текстовете на действащата Наредба №9.

Общинската Комисия за решаване на жилищните нужди разгледа критични случаи на граждани

Вторият нормативен акт, по който общинските съветници ще решават през ноември, е Наредба №6 и предложението за нейната отмяна. Причината -  несъответствието й с действащите нормативни актове от по-висока степен.

Във връзка със зачестилите протести на прокурори срещу наредби на общинските съвети и извършен преглед на съдебната практика се установи, че част от местните наредби регламентират обществени отношения, които са уредени в нормативни актове от по-висока степен и в този смисъл не е необходима допълнителна регламентация, се посочва в предложението.

Регистрацията на кучета се извършва съгласно Закона за защита на животните, а реда за регистрация, както и задълженията и отговорностите на собствениците на домашни любимци е регламентиран в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В проекта за промяна на Наредба №20, внесен от общинския съветник Николай Николов Маринов, корекцията касае размера на данъка в Община Плевен за леките автомобили съобразно мощността на двигателя. Предложеният проект за решение е промените да влязат в сила от началото на 2019 година.