socialni
socialni / dariknews.archive
Заявления за еднократна целева помощ за първокласници се подават в социалните служби по местоживеене след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15-ти октомври.
Към заявлението се прилага удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца и удостоверение, че детето е записано в първи клас за учебната 2019-2020-та година в държавно или общинско училище.
Еднократната помощ за първокласник се предоставя при среден доход на член от семейството от 450 лева. Във връзка с изменението и допълненията в Закона за семейни помощи за деца, който влезе в сила от 1 август 2019-та година, помощта ще се изплаща на два пъти, като първата половина ще се изплаща след влизане в сила на заповедта, за отпускането й, а втората част ще се изплаща в началото на втория срок, ако детето продължи обучението си. Това обясни директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Плевен Светлана Георгиева по време на среща с представители на медиите в пресклуба на БТА в Плевен.
Помощта подлежи на възстановяване ако детето не постъпи в училище освен в случаите, когато това не е възможно по здравословни причини – за първия и втория срок, както и в случай, че ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.
Размерът се определя всяка година като за 2019-та той е 250 лева. До момента на територията на област Плевен са постъпили 224 заявления-декларации като в град Плевен те са 101.
За миналата учебна година те са били общо около 1000. Около 10 са случаите на прекъсване, като от тях има и възстановени.