pleven
pleven / dariknews.archive

Общо 87 472 126 лв. е размерът на бюджета на Община Плевен за настоящата 2018 година. Заложените приходи за държавни дейности са 52 872 216 лв., местните приходи - 34 599 910 лв.

Цифрите бяха огласени по време на публичното обсъждане на финансовия документ, състояло се в зала „Гена Димитрова“. Параметрите на Бюджет 2018 представи кметът на Плевен Георг Спартански в присъствието на председателя на местния парламент Мартин Митев, общински съветници, кметове на кметства, представители на общинска администрация, медии и граждани.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за Община Плевен са предвидени 52 306 547 лв.

От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 47 392 847 лв., трансферите за местни дейности - 3 457 300 лв. /обща изравнителна субсидия - 3 239 800 лв. и 217 500 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/, целевата субсидия за капиталови разходи - 1 456 400 лв.

Проектът за местни приходи по бюджета е 34 599 910 лвСумата не включва предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ. Заложените постъпления от имуществени и други данъци са 15 455 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти - 8 100 000 лв., следван от данък върху превозните средства - 4 000 000 лв. Разчетените суми за годината от данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин са 3 000 000 лв. Размерът на постъпленията е намален спрямо плана за 2017 г., като е взето предвид достигнатото изпълнение от този вид данък към 31.12.2017 г. Този данък е зависим от динамиката на пазара с недвижими имоти. Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на бюджета на Общината.

Планираните неданъчни приходи за годината са 13 496 300 лв. От тях общинските такси са 9 766 300 лв., приходите и доходи от собственост - 3 632 000 лв., а планираните приходи от продажбата на нефинансови активи - 303 000 лв. В раздел „Трансфери от/за бюджетни/извънбюджетни сметки” се предвиждат средства за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев” и „Плевенска филхармония”, както и собственият принос в реализирането на проекти по оперативните програми на Европейския съюз. Общият размер на тези трансфери е /-/ 1 639 131 лв.

„Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” - 3 293 223 лв. Това е резултативна величина за 2018 г. между предоставените и възстановени заеми.

Разходите, заложени по бюджета на Община Плевен за 2018 г., са 87 472 126 лв.

Предвидените разходи за делегираните от държавата дейности за 2018-а са 47 392 847 лв., като разпределени по функции те са:
за общинска администрация - 2 840 400 лв.; за отбрана и сигурност - 260 460 лв.; за образование - 35 234 410 лв.; за здравеопазване - 3 988 377 лв.; за социални грижи - 2 375 730 лв.; за култура - 2 693 470 лв.

В ЗДБРБ за 2018 г. се запазват разпределенията по тримесечия на видовете субсидии от Централния бюджет. Реализираният преходен остатък към 31.12.2017 г. за делегираните от държавата дейности е 5 026 898 лв. Собствените приходи на заведенията, прилагащи системата на делегиран бюджет, са 409 971 лв.

Капиталови разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от целева субсидия, са 42 500 лв. Разходи за местни дейности са в размер на 34 599 910 лв.

Проектът на Бюджет на Община Плевен за 2018 г. е разработен в съответствие с фискалните правила, свързани с ограничения в размера на общинския дълг и размер на плащанията по общинския дълг.                                                                

Проект на инвестиционна програма на Община Плевен за 2018 година

Проектът на инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година е в размер общо на 3 994 006 лв. С преходен остатък от 2016 и 2017 година са прехвърлени средства за проектиране на общите устройствени планове на община Плевен и на град Плевен.

В графата „Преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от 2016 г.“ са посочени 22 000 лв. за ремонт на Художествена галерия „Илия Бешков“, 62 685 лв. за изграждане на пристройка в НУ „П. Евтимий“, 800 000 лв. за ремонт на МГ „Гео Милев“, 107 000 лв. за ремонт на зала „Балканстрой“. Заложени са средства и за ремонт на приют за безстопанствени кучета, за изграждане на улица до блок 212 А в жк „Дружба“ и спортна площадка на ул. „П. Р. Славейков“, ремонт на Регионалния исторически музей и т.н.

Годишната програма включва ремонти и в редица общински детски заведения, предвидени са средства за ремонти и на улици в Плевен и ремонти на общински пътища. Заложени са средства и за: ремонт на х-л „Сторгозия“ - 100 000 лв.; ремонт на ритуалния дом в гробищен парк „Чаира“ - 70 000 лв.; 42 000 лв. за доставка на високопроходими автомобили за кметствата без самостоятелен бюджет; 20 000 лв. са заложени за доставка на бордови бус за нуждите на общинска администрация. За основен ремонт на улици в Плевен планираните средства тази година са 200 000 лв., 180 000 лв. са средствата за изграждане на видеонаблюдение в града.

Проектът на инвестиционната програма и акцентите в Проектобюджет 2018 на Община Плевен са публикувани на интернет страницата на Община Плевен в раздел „Дейности“ / „Финанси и икономика“.