22 март - Световен ден на водата
22 март - Световен ден на водата / dariknews.archive

22 март е Световен ден на водата. Инициативата се ражда през 1992 г. на Конференцията на Организацията на обединените нации „Екология и развитие", проведена в Рио де Жанейро.

Генералната асамблея на ООН определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Целта на инициативата е световната общност да се застъпи за устойчивото управление на водните ресурси и да привлече общественото внимание върху важността от наличието на прясна вода.

Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни - от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество, за опазване качеството на водата и живота на Земята.

Снабдяването с чиста питейна вода и поддържането на канализационната мрежа заемат централно място при борбата с бедността и подобряването на качеството на живот на милиарди хора. Международната общественост, ангажирана с постигането на целите за развитие на хилядолетието, все още е далеч от постигането на целта за намаляване наполовина на броя на хората без достъп до безопасна вода и канализация до 2015 г.

В България стандартите, на които трябва да отговаря водата предназначена за питейно-битови цели, са регламентирани от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.; Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014г.).

Качествените показатели са обект на постоянен и периодичен мониторинг извършван от регионалните здравни инспекции.

Качеството на водата се определя от три категории показатели:

• Органолептични показатели- цвят, вкус, мирис, прозрачност;

• Химични показатели- желязо, манган, амониеви йони, нитрати, нитрити, сулфати, фосфати, остатъчен хлор и др.;

• Микробиологични показатели: ешерихия коли и колиформи, клостридиум перфрингес, ентерококи и др.