Кюстендил
Кюстендил
В Областна администрация-Кюстендил се проведе заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието бе открито от областния управител Виктор Янев и в него взеха участие представители на общини и различни институции от региона. От страна на ОА-Кюстендил присъстваха зам.-областните управители д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар Гергана Михайлова и Василка Манчева - директор Дирекция „АКРРДС“.

Форум за предприемачеството в Кюстендил

Основен акцент на срещата бе получено писмо от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно стартиране на процедура по изработване на Регионалните програми за заетост за 2019 г. Директорът на Дирекция „Регионална служба по заетост“-Благоевград, Станислава Поповска представи пред Комисията стартиралата процедура по разработване на Регионалните програми за заетост през настоящата година.

Тя даде пояснение за целите, целевите групи, както и за бюджета на област Кюстендил. Стана ясно, че бюджетът е в размер на 256 642 лв., а работните места за различните целеви групи са около 64. Като втора точка от дневния ред, Комисията по заетост одобри единодушно представената Методика за подбор и оценка на подадените проектни предложения за включване в Регионалната програма за заетост. По тази точка пред членовете на Комисията докладва Юлияна Хаджиева – директор Дирекция „Бюро по труда“-Кюстендил.

Силен интерес към възможности за финансиране на проекти на гражданския сектор

По време на заседанието бе сформирана и гласувана също работна комисия за разработване на Регионална програма за заетост за област Кюстендил. Работната група по провеждане на първото за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила трябва да изготви обобщена информация до 12 април. Стана ясно още, че общините трябва да представят проектни предложения най-късно до 11 април.