/ ОИЦ-Кюстендил
Близо 30 човека присъстваха на информационна среща, по време на която управителят на Областен информационен център-Кюстендил, Любомира Велинова, разясни условията за кандидатстване по Схемата за малки инициативи.

ОИЦ- Кюстендил ще разясни Програма Фонд Активни граждани България

Схемата се изпълнява  в рамките на Програма „Фонд Активни граждани България“, средствата за която се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (донори са страните Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Фондът подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

По тази програма допустимите кандидати - неправителствени организации, в т.ч и читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да кандидатстват за финансиране на малки проекти с бюджет от 2 000 до 10 000 евро за изпълнение на дейности в един от 6-те приоритета на програмата: демократична и гражданска култура, подкрепа за права на човека, овластяване на уязвими групи, равенство между половете, опазване на околната среда и повишаване капацитета на кандидатстващите организации.

Над 6,5 млн. лв. се инвестират в образователна инфраструктура в област Кюстендил

Подаването на проектни предложения е изцяло уеб-базирано. За целта е необходима предварителна регистрация на кандидата в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП), която е достъпна чрез интернет страницата на Фонда на адрес www.activecitizensfund.bg.

В периода 2019-2023 г. по Схемата за малки инициативи текущо ще се отваря възможност за подаване на проектни предложения и договориране на проекти в рамките на до осем сесии, с шестмесечни периоди за подаване на проектни предложения.

Крайният срок за подаване на проекти по настоящата сесия е 15 септември 2019 г. Повече информация за програмата може да получите в офиса на центъра на ул. „Патриарх Евтимий“ № 18 в Кюстендил или на телефон 078/ 520-212.