Търг за земеделски земи, павилиони, маси на  пазара
Търг за земеделски земи, павилиони, маси на пазара / Дарик радио,архив

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински имоти и помещения,както и на маси на пазара , Сектор№1 и Сектор№2, ул. "Харковска", за регистрирани земеделски производители и търговци с регистрирани фирми за плодове и зеленчуци ,е  обявен  със заповед на кмета на община Кюстендил Петър Паунов.

   Той ще се проведе  на 15.04.2013 година от 09,00 часа в залата на ІІ-рия етаж в сградата на община Кюстендил .
1. Отдаване под наем за срок от 5 години на Земеделски имот № 047001 в землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „пасище-мера", находяща се в местността „Брекян" с общ размер 404,886 дка, актуван с Акт за общинска собственост №1348/09.01.2008 година - с начална тръжна цена 6,00 лв. /дка;

2. Отдаване под аренда за срок от 10 години и гратисен период 4 години за създаване на трайни насаждения - орехи и череши на имот №049006 в землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива", находяща се в местността „Брекян" с общ размер 692,382 дка при начална тръжна цена 24,00 лв. /дка.

Право на участие на участие в публичния търг в позиции І и ІІ имат всички физически и юридически лица, които:

1)са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година;

2)са управители или членове на управителни органи на кандидата и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

3.Помещение находящо се в с. Ябълково, общ Кюстендил в УПИ І-259, кв.8 с площ от 64,20 м2 площ с начална тръжна цена 1,10 лв. без ДДС площ на месец.

4.Сектор№1 - регистрирани земеделски производители на плодове и зеленчуци - за отдаване под наем на 23 /Двадесет и три/ броя преместваеми съоръжения /маси/ с номера № 2, №3, №4,№ 5, №6, №7, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №21, №22, №23, №25,№26 и №27 съгласно приложена схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находящи се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. "Харковска" по плана на гр. Кюстендил - 1,5 м2 площ на маса с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 търговска площ на месец без ДДС.

5.Сектор №2 - търговци с регистрирани фирми на плодове и зеленчуци - за отдаване под наем на 2/два/ броя преместваеми съоръжения /маси/ с номера№6, и №7 съгласно приложена схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находящи се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. "Харковска" по плана на гр. Кюстендил - 3,70 м2 площ на маса с начална тръжна цена 25,00 лева м2 търговска площ на месец без ДДС и 0,81м2 складова площ.

6.Отдаване под наем на 11 /единадесет/ броя преместваеми съоръжения /павилиони/ с номера№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 и №11 съгласно приложена схема, за продажба на промишлени стоки, находящи се гр. Кюстендил, на ул. „Харковска" - 4,5 м2 площ с начална тръжна цена 6,25 лева м2 търговска площ.

7.Терен в гр. Кюстендил, в УПИ І, кв. 127, ул. „Цар Освободител" №2 - до 65,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение павилион за продажба на закуски с начална тръжна цена 3,70 лева м2 без ДДС на месец.

8.Помещение в ниското тяло на сградата на училището в с. Граница в размер на 69,00 м2 за склад с начална тръжна цена1,10 лв. без ДДС площ на месец.

9.Терен в гр. Кюстендил, на ул. „Цар Освободител"пред блок № 8 - 13,50 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение павилион за продажба на плодове и зеленчуци с начална тръжна цена 3,35 лева м2 без ДДС на месец.

10.Терен в гр. Кюстендил, на ул. „Цар Освободител"пред блок № 8 - 12,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение павилион за продажба на промишлени стоки с начална тръжна цена 3,35 лева м2 без ДДС на месец.

11.Терен в гр. Кюстендил, на ул. „Бузлуджа" пред южната фасада на бл. 102 - 10,15 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение павилион за кафене с начална тръжна цена 3,70 лева м2 без ДДС на месец.

12. Терен в гр. Кюстендил, на ул. „Дондуков", кв.25 - 38,50 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение павилион за кафе аперитив с начална тръжна цена 3,70 лева м2 без ДДС на месец.

При неявяване на кандидати, ще се проведе повторен търг на 22.04.2013 година от 09,00 часа за общински терени и помещения в залата на ІІ-рия етаж в сградата на община Кюстендил.