Невестино
Невестино / netinfo
Помощните планове и Плановете за новообразуваните имоти по Параграф 4 от Закона за земеделските земи, за землищата на селата Згурово, Друмохар и Рашка Гращица в Община Невестино, са обнародвани в Държавен вестник, брой 9 от 29.01.2019 година. Те бяха приети , с протокол от 05.12.2018 г. от Комисия, назначена със заповед на областния управител.
 
Плановете и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на общината, етаж 3, стая №7.
 
Съгласно Закона, в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план и плана за новообразуваните имоти до кмета на Община Невестино.
 
Дарик- Кюстендил