Работници от А. М. shoes
Работници от А. М. shoes / Маргарита Петрова, Дарик, архив
Средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 30 241, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната, показват Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил. В сравнение с 2015 г., броят на наетите намаляват с 659 души или с 2.1%, информират от Териториално статистическо бюро Югозапад.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2016 г. област Кюстендил заема 22- ро място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) - 723.3 хил., Пловдив - 214.9 хил., Варна - 150.7 хил., Бургас - 123.3 хил. и Стара Загора - 104.4 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.

Намаление на наетите лица е регистрирано в четиринадесет икономически дейности в областта- най- значимо в „Административни и спомагателни дейности” (8.2%) и „Добивна промишленост” (7.3%). Увеличение се наблюдава в пет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (10.9%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (10.4%) и „Транспорт, складиране и пощи” (9.8%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 32.5 и 11.6%.
 
НСИ