Фондация "Сийдър" обявява 5 свободни позиции

/ netinfo
Фондация "Сийдър" обявява 3 свободни позиции за Социален терапевт. Основна роля - Социалния терапевт в ЦНСТ „Сияние”-Кюстендил предоставя ежедневна грижа и подкрепа за клиентите на услугата чрез индивидуално внимание, активно включване на клиентите в целеви игри, подготовка и изпълнение на образователни дейности и работа в общността за повишаване на социалното им функциониране.

Взима активно участие при подпомагане на храненето на клиентите, подпомага поддържането на личната хигиена на клиентите.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 
Образование
Минимум средно образование
Базови компютърни умения – Microsoft Word, Excel, Internet и email.
 
Опит

Опит в работа в екип за доставка на социални услуги и директна работа с лица с увреждания и техни семейства не са задължителни, но кандидати с такъв опит ще се ползват с предимство.
 
Умения

Комуникативни умения – устно и писмено
Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите
Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
 
Лични качества

Недискриминативно отношение
Проактивност
Гъвкавост и ангажираност
 
 
1 позиция за Трудов наставник
 
Основна роля – Трудовият наставник работи пряко с клиентите на ЦНСТ „Сияние” – гр. Кюстендил, на терена на ЦНСТ и извън терена, по програма, създадена от него и отговаряйки на индивидуалните нужди на клиентите. Оценява нуждите и способностите на клиентите със цел да се планира подходяща трудова заетост за тях. Създава обучителни програми, лесни за усвояване и изпълнение от клиентите, като крайната цел е превръщането на клиентите ни в независими и самостоятелни на работните си места.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 
Образование
Висше, Средно
Добри компютърни умения – Microsoft Word, Excel, Internet и email.
 
Опит
Опит в социалната сфера и работата с деца и лица с увреждания е  предимство.
 
Умения

Комуникативни умения и опит в общуването с хора
Умения за организиране и поддържане на документация
Умения за промотиране на клиентите пред работодатели
 
Лични качества

Отговорност
Гъвкавост и ангажираност
 
1 позиция за Социален работник
 
Основна роля - Социалният работник в ЦНСТ „Сияние” предоставя подкрепа както на клиентите в ЦНСТ, на техните семейства, така и на останалите специалисти, ангажирани в ежедневната грижа и подкрепа на клиентите.

Социалният работник има водеща роля в цялостния процес по създаване, прилагане и работа по индивидуални планове за подкрепа на клиентите. Оказва методологическа подкрепа на целия екип работещ с клиентите по отношение личностно насочено планиране.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 

Образование
Висше, Бакалавър
Отлични компютърни умения – Microsoft Word, Excel, Internet и email.
 
Опит

Опит в работа в екип за доставка на социални услуги и директна работа с лица с увреждания и техни семейства се ползват с предимство.
 
Умения

Комуникативни умения – устно и писмено
Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите
Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
 
Лични качества

Недискриминативно отношение
Проактивност
Гъвкавост и ангажираност
Умения за консултиране и работа с хора с увреждания и техните семейства
Способност за работа в мултипрофесионален екип и в партньорство с други организации

 При интерес кандидатите трябва да подготвят CV - европейски формат и мотивационно писмо. Адрес: гр. Кюстендил,  кв. „Герена“, ул. „Синчец“ № 11, тел:0884 15 45 80 - Светла Васева - Управител. Благодаря!