/ www.tunnel.ru
Забранява се събирането на блатно кокиче от трите естествени находища на територията на Хасковска област, в местностите „Долната ова” край Любимец, „Лозенски път” в землището на Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край харманлийското село Бисер.

Пръскат срещу комари в Димитровград

За неспазване на заповедта е предвидена глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица. Блатното кокиче е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие и е с ограничителен режим на ползване.

Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”.