/ Областна администрация Хасково
Областният съвет за намаляване риска от бедствия прие днес списък на обектите, които да бъдат включени в Областната програма за намаляване риска от бедствия. Участъците са предложени от общините в областта.
 1. Участък от река Марица с координати - начало N 420324,71 E 253858,49 край N 420340,88  E 253843,54. , за който при проверката комисията е констатирала:
Ляв бряг на река Марица в землището на с. Брод е необходимо изземване на наносни отложения от ляв бряг по дължина 750м. за изправяне на брега и осигуряване на добра проводимост.

Засилват мерките за биосигурност в Хасковска област

Наносен остров, незалесен в река Марица е необходимо изземване на наносни отложения и премахване на острова с дължина 770 м. за осигуряване на добра проводимост.
 1. Участак на река Бисерска на границата на урбанизираната територия /след селото/- местност „Мандрата", в землището на с. Бисер, на завоя на реката се получава голям разлив при високи води. Заливат се стотици декари селскостопански площи.
 2. Река Мусачевска – извън урбанизираната територия в землището на с. Калугерово. Коритото на реката е обрасло с тревна растителност и храсти, и е затлачено с наноси от тиня, като това силно намалява проводимостта на реката, и при високи води е причина за заливане на крайните къщи на с. Калугерово.
 3. Река Марица в района на  Симеоновград и вливането на река Сазлийка в река Марица. При проверката комисията разгледа проводимостта на речното корито на река Марица в района на гр. Симеоновград и вливането на река Сазлийка в река Марица. Констатирано беше, че в участъка има няколко новообразувани острови от наносни отложения. За подобряване проводимостта на реката, комисията счита, че е необходимо премахването на островните образования от наносни отложения в 5 участъка
 4. Участък на река Марица в Свиленград, от новия мост до стария мост с дължина 459 м. Комисията установи наличието на новообразуващи се острови от отлагания на земни маси, като на места същите са започнали да се залесяват с храстовидна растителност. Необходимо е изземване на наносните отложения така, че да не бъде нарушена проводимостта на речното корито, което от своя страна може да доведе до широки разливи и наводнения в гр. Свиленград при високи води.
 5. Участък на река Марица в Свиленград, от стария мост до ЖП мост с дължина 1027 м. Комисията установи наличието на новообразуващи се острови от отлагания на земни маси. Необходимо е изземване на наносните отложения така, че да не бъде нарушена проводимостта на речното корито.
 6. Участък на река Марица в Свиленград, преди новия мост с дължина около 553м и участък на река  Марица след новия ЖП мост с дължина около 2003 м.
За участъка от 553м. преди новия мост комисията установи образуван остров от наносни отложения, който към момента е залесен с храсти и единични дървета. Същият измества течението на водата в ляво и в дясно и предизвиква образуването на нови наносни отложения, които значително намаляват проводимостта на речното корито.

Необходимо е изземване на наносните отложения така, че да не бъде нарушена проводимостта на речното корито, което от своя страна може да доведе до широки разливи и наводнения в Свиленград при високи води. Комисията взема решение, обекта да бъде включен в областния план за намаляване риска от бедствия и последващо почистване на наносни отложения в описаният участък.
 1. Десен бряг на река Бисерска при км. 4+000 - помпена станция Лозен и Белица.
 2. Река Белишка извън урбанизираната територия от км. 0.000 до км. 2+000.
 3. Река Лозенска извън урбанизираната територия от км. 0.000 до км. 1+800.
 4. Река Селска в с. Малко градище, извън урбанизираната територия.
 5.  Река "Синаповска" при село Княжево, община Тополовград.
 6. Десен бряг и коритото на река Марица преди устието на река Хасарска срещу ШК № 33на ВиК ЕООД гр. Хасково, в разстояние на 950 м. по течението на река Марица, както и на коритото на река Марица под моста на АМ - Марица.
Обектите, които имат нужда от почистване и укрепване, ще бъдат представени на Министерски съвет за финансиране. На заседанието на Областния съвет за намаляване риска от бедствия бе обсъдена и програмата на работа на доброволните формирования на територията на страната.

В България има регистрирани 227 доброволни формирования, които работят много ефективно в помощ на пожарникарите и спасителите в критични ситуации, отчетоха от РДПБЗН Хасково. В тях са записани общо 3053 човека. В областите Бургас и Хасково активността е най-ниска.

Въпреки това вече има много добре функциониращи доброволни формирования в Тополовград, Свиленград и Маджарово, новорегистрирани са групите от доброволци в Ивайловград, Стамболово и Минерални бани.

Очаква се създаването на формирования в Харманли и Свиленград. Министерски съвет осигурява на общините средства за издръжка на доброволните формирования. На всеки 5 години се предоставят по 1000 лева на човек за защитно облекло, а всяка година се превеждат средства за обучение и застраховка на доброволците.