/ БГНЕС
През месец януари 2019 г. от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 123 наказателни производства, като в съда са били внесени 25 прокурорски акта срещу 25 лица.

В Хасково: Гледали 340 дела за контрабанда през 2018 г

В Районен съд с прокурорски акт са внесени: едно дело за престъпление против личността, едно дело за престъпление, накърняващо правата на носителите на авторското право и сродните му права, едно дело за престъпление против брака и семейството, за неплащане на издръжка, 10 дела за кражби, измами.

Районен съд Хасково с усилия за повишаване на публичния образ

Унищожаване и повреждане на вещи, едно дело за престъпление в отделните стопански отрасли, за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, едно дело за престъпление против кредиторите, за неуведомяване в 30-дневен срок след изпадане на търговско дружество в несъстоятелност и 10 дела за общоопасни престъпления.