Община Дряново
Община Дряново / Дряново - Община за пример

На 3 септември, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Дряново ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ по ОП „Региони в растеж“, приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.

Как ще изглежда Дряново през 2020 година?

Проектното предложение предвижда изграждането на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства на територията на община Дряново, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, предвидените дейности и график за тяхното реализиране, очакваните резултати, източници на финансиране, екип за управление на проекта.