Община Габрово с план за насърчаване на иновациите в региона
Община Габрово с план за насърчаване на иновациите в региона / ОБЩИНА ГАБРОВО

Мрежа за иновации с участието на всички заинтересовани страни, както и създаване на система за наблюдение на местната иновационна политика, ще развива Община Габрово в следващите години. Идеята е да се подпомогнат дейности в областта на икономическото развитие и да се активизира взаимодействието между институциите, местния бизнес, образователните заведения, неправителствените организации и Габровска търговско-промишлена палата.

Инициативата е резултат от участието на Община Габрово в международния проект по програма Интеррег IVC „Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики“ – KNOW-HUB. В рамките на разработката партньори от десет европейски региона си сътрудничиха в прегледа на техните политики и практики в проектиране и внедряване на интелигентни и ефективни стратегии за иновации.

По проекта бе разработен план за иновации, който е част от икономическите приоритети в общинския план за развитие на Габрово за периода 2014-2020 г. Целта му е  да се стимулират иновациите в местната икономика чрез ефективно използване на капацитета на Техническия университет в града. Основното постижение е създаденият нов икономически слой в геоинформационната система (ГИС) на Община Габрово. Приложението предоставя актуална информация за местния бизнес с възможности за обратна връзка от фирмите и допълване на техните профили с конкретни проекти и предложения. Чрез инструмента може да се извършват анализи върху потенциала на компаниите и вземане на управленски решения за стимулиране на иновациите в региона.

Община Габрово с план за насърчаване на иновациите в региона
netinfo

По време на изпълнението се проведоха три тематични кръгли маси и редица неформални срещи с общинското ръководство за оптимизиране на взаимодействието между бизнеса и образователните институции. „Мехатроника“ АД и Община Габрово стартираха съвместна инициатива – клуб „КОМПАС“, както и провеждане на лятно училище за деца от средната образователна степен за насърчаване на интереса към науката и техниката. Представители на Общината, бизнеса и Университета осъществиха няколко посещения за обмяна на опит и обучения в партньорските градове.

Експертите от страните-участнички оценяваха съответните местни стратегии за иновации и инструменти за интелигентна специализация с цел идентифициране на добри практики и препоръки за подобряване. В специално създадения уебсайтwww.know-hub.eu партньорите публикуваха техни знания и експертни разработки. Резултат от проекта са и два наръчника с полезна информация за разработване и прилагане на политики по насърчаване на иновации в европейските региони.