Районен съд-Балчик
Районен съд-Балчик / netinfo
Районен съд - Балчик организира кампания за популяризиране на медиацията като способ за доброволно, бързо и евтино разрешаване на възникнали спорове. През месец ноември ще се проведат традиционните за съда Дни на медиацията, по време на които пред граждани ще бъдат разяснявани възможностите на този способ и начинът на осъществяване на медиационната процедура. Темата ще бъде представена и пред ученици от Балчик в рамките на Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която съдът ще участва за поредна година.

От 2012 г. насам в Районен съд - Балчик се реализира програма „Спогодби“, която осигурява връзката между съдебното производство и медиацията, и предоставя възможност на страните по съдебните дела да разрешат доброволно споровете си с помощта на медиатори. От съда отчитат успешна работа на програмата, като коментират, че в малките населени места хората се познават и медиацията има добри предпоставки за развитие.

В края на септември председателят на Районен съд - Балчик Ивелина Велчева и медиаторът Миглена Йорданова се включиха в национална конференция „Медиацията в подкрепа на съда, институциите и обществото“. Форумът бе организиран от Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд с подкрепата на ВСС, като в него участваха представители на съдилища от цялата страна. Специални гости на събитието бяха Виктор Шахтер - президент на Фондацията за устойчиви инициативи и развитие в областта на върховенството на закона - Сан Франциско, САЩ и медиаторите от неговия екип - Дженифър Брандт и Дейвид Вайс, които проведоха обучения на съдии, медиатори и съдебни координатори. По време на събитието бе съпоставен международният опит на лекторите с този в България, обсъдени бяха видовете практики в различните държави, както и прилагането на медиационни техники при сблъсък с агресивна страна, при безизходно положение в позициите на страните, при дисбаланс на силите на спорещите, информира медиаторът Миглена Йорданова.
„Международната конференция създаде позитивна нагласа у участващите, че не са сами в техните битки за алтернативно разрешаване на спорове. Обмяната на опит и добри практики показа, че Районен съд - Балчик върви по правилен път и създадената организация на работа е адекватна на тази в страната“, коментира след обучението съдия Ивелина Велчева.